REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA THE CUBAN PLACE


1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca The Cuban Place jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez TCP mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu, mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem oraz zapoznały się z Regulamin płatności i informacje porządkowe.

3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem „2” Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

5. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu weryfikacji płatności. Pokazując karnet The Cuban Place (a w przypadku nieposiadania – dokument tożsamości).

6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

7. The Cuban Place ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.


BEZPIECZEŃSTWO

8. Szkoła Tańca The Cuban Place nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy TCP i osób działających z ramienia studia.

9. Za mienie uczestników zajęć Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży TCP jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

10. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

11. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody.

12. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

13. Osoby przebywające na terenie TCP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia TCP i innych uczestników zajęć.

14. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w placówce.

15. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

16. Na terenie TCP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.


SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

17. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy.

18. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Szkoła Tańca The Cuban Place ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku TCP proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

19. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora TCP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

20. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela TCP.


SPRAWY OGÓLNE

21. Szkoła Tańca The Cuban Place zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

22. Uczestnik zajęć TCP wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca The Cuban Place w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez TCP (np.: zdjęcia z zajęć na stronie internetowej).

23. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu TCP mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.