REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA „THE CUBAN PLACE”


I. DEFINICJE

1. THE CUBAN PLACE, dalej: „TCP“ – należy przez to rozumieć: centrum edukacji artystycznej świadczące usługi edukacyjne w postaci kursów tańca, założone przez Daniela Kubicza, prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą KUBICZ PLACE DANIEL KUBICZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 32, 02-341 Warszawa, tel. 692 455 326, e-mail: kubiczplace@gmail.com.

2. Uczestnik zajęć/ Tancerz – osoba, która została zapisana przez TCP na kurs edukacyjny artystyczny;

3. Klient – osoba pełnoletnia która zawarła umowę z TCP i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może zawrzeć umowę z TCP (a) we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik/ Tancerz albo (b) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć jako jego przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).

4. Instruktor / Asystent – osoba prowadząca zajęcia TCP i przygotowująca choreografię.

5. Grupa – stały zespół osób, przygotowujący się do wydarzenia artystycznego w postaci pokazu tańca organizowanego przez TCP oraz przez inne podmioty,

6.  Kurs – cykl lekcji (dalej zamiennie z „zajęć“) artystycznych o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym dla uczestników, prowadzonych przez Instruktorów zatrudnianych przez TCP, składających się z części teoretycznej oraz praktycznej, po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat. Zajęcia artystyczne mają na celu przygotowanie grup do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca zorganizowanych przez TCP, ale także przez inne jednostki.

7. Cennik – wykaz aktualnych cen za usługi edukacyjne świadczone przez TCP, dostępny na stronie internetowej TCP oraz w placówce TCP, stanowiący nieodłączną część Regulaminu.

8. Regulamin płatności – dokument określający zasady płatności za kursy obowiązujące w TCP, dostępny na stronie internetowej TCP.

9. Umowa – stosunek prawny łączący TCP z uczestnikiem kursów edukacyjnych organizowanych przez TCP, określający wzajemne zobowiązania stron.

10. Umowa zawarta na odległość – Umowa TCP zawarta z Uczestnikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

11. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. TCP świadczy usługi edukacyjne o charakterze artystycznym w postaci zorganizowanych kursów tańca dla stałej grupy zapisanych osób, które przygotowują się do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca organizowanych na koniec każdego sezonu. Od czasu wprowadzonych restrykcji Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii TCP nie udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie „wolnego parkietu” i nie działa w oparciu o PKD z grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną zaklasyfikowaną jako kursy tańca z PKD 85.52.Z.

2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez TCP jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz Procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego, dalej: „Procedury“. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu i Procedury odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez TCP mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu i Procedury oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem.

4. TCP oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej (wykładu) i praktycznej. Uczestnicy dostają dodatkowe materiały edukacyjne do kursu w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Aby ukończyć dany kurs, wymagane jest regularne uczęszczanie na lekcje. Przed każdą lekcją sprawdzana jest lista obecności.

6. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat i biorą udział w wydarzeniu artystycznym w postaci pokazów tanecznych.

7. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

8. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

9. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu weryfikacji swojej tożsamości oraz płatności. Pokazując karnet The Cuban Place (a w przypadku nieposiadania – dokument tożsamości).

10. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie TCP w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w TCP poza wyznaczonymi warunkami.

11. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

12. TCP ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.


III. BEZPIECZEŃSTWO

1. Szkoła Tańca The Cuban Place nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy TCP i osób działających z ramienia studia w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uczestnicy, którzy chcą być ubezpieczeni na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinni wykupić stosowne dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NW.

2. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w miejscu do tego przeznaczonym, rekomenduje się niewnoszenie cennych przedmiotów na teren placówki TCP. TCP nie ponosi odpowiedzialności za Tancerzy, którzy nie dochowali należytej staranności w zabezpieczeniu swoich rzeczy i wbrew zaleceniom TCP wnieśli je na teren placówki, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące. W przypadku ewentualnej kradzieży TCP jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

3. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

4. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody.

5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

6. Osoby przebywające na terenie TCP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia TCP i innych uczestników zajęć.

7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w placówce.

8. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

9. Na terenie TCP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

10. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez TCP stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie TCP mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu. Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie TCP. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu placówki za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu TCP. 

11. TCP oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących uczestnikami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami TCP, teren TCP będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.


IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy.

2. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Szkoła Tańca The Cuban Place ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku TCP proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora TCP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

4. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela TCP.


V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

1. Do zawarcia Umowy na odległość może dojść telefonicznie poprzez rozmowę z pracownikiem TCP pod nr telefonu: 666 280 380. Potwierdzenie treści proponowanej Umowy w takim wypadku zostanie przesłane Uczestnikowi w drodze wiadomości e-mail i dalsza procedura odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi zawarcia Umowy na odległość w drodze komunikacji elektronicznej lub osobiście w siedzibie TCP poprzez podpisanie Regulaminu.

2. Do zawarcia Umowy na odległość może dojść także w drodze komunikacji elektronicznej poprzez adres mailowy lub przez formularz zamieszczony na stronie internetowej. Do zapisania się na zajęcia tym sposobem niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c. włączona obsługa plików cookies.

Uczestnik, korzystając z takiej formy zawarcia umowy z TCP, otrzymuje Regulamin w formie e-mailowej.

3. Do zawarcia Umowy na odległość dochodzi po złożeniu przez uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu wraz z jego Załącznikami, po mailowym potwierdzeniu dostępności miejsca na wybrany kurs przez TCP, przesłanym na adres mailowy podany przez Uczestnika, z adresu poczty elektronicznej TCP: zapisy@thecubanplace.pl.

Oświadczenie to może brzmieć następująco: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem TCP wraz ze wszystkimi Załącznikami, zostały mi one doręczone zgodnie z art. 384 k.c., zrozumiałem/łam ich treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.” 

4. Zawarcie Umowy pociąga ze sobą obowiązek zapłaty. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty przedpłaty w określonym w wiadomości terminie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi edukacyjnej.

5. Dokonanie przedpłaty po potwierdzeniu dostępności miejsca przez TCP na wybraną usługę jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Uczestnik, będący konsumentem lub przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu Regulaminu ma 14 dni na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczestnikowi (konsumentowi lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta), jeżeli TCP wykonała pełną usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez TCP utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. Uczestnikowi, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu Regulaminu, zgodnie z art. 38 ust. 12 Ustawy Prawa konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Uczestnika (tj. konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta) – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik (tj. konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta), który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

5. Odstąpienie od Umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem oraz powinno się składać według wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Można także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: kontakt@thecubanplace.pl. Jeżeli Uczestnik (tj. konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta) skorzysta z takiej możliwości, TCP prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


VII. REKLAMACJE

1. TCP ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług edukacyjnych na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. TCP nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.

3. Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone nie są realizowane przez TCP lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub wykupionym Karnetem. TCP ponosi odpowiedzialność względem Uczestnika zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.

4. Reklamacja powinna zawierać: a.dane tożsamości reklamującego, b.temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy, c.okoliczności uzasadniające reklamację, d. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

5. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres: kontakt@thecubanplace.pl. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

6. TCP udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

7. TCP może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli: a.reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,b.reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Uczestnika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,c.reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,d.zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, TCP wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania TCP poinformuje niezwłocznie reklamującego.


VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika, będącego Konsumentem w rozumieniu Regulaminu, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; b.http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz c.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z TCP.

4. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a The Cuban Place.

5. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a TCP, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkoła Tańca The Cuban Place zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu są publikowane w placówce TCP. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

4. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu TCP mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.